ZNAJDZIESZ TUTAJ TREŚĆ, JAKIEJ POTRZEBUJESZ. W WARTOŚCIOWY SPOSÓB SPĘDZISZ CZAS.

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://resonnez.eu (dalej jako: „RESONARIA”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”) i zapraszamy do zapoznania się

z regulaminem Serwisu.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejszy regulamin, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z RESONARIA, reguluje w szczególności funkcjonalności Serwisu oraz najważniejsze zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie odpowiedzialności usługobiorcy za dostarczane treści oraz rolę właściciela Serwisu.

Zespół RESONNEZ

1) O NAS

 1. Właścicielem Serwisu jest RÉSONNEZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Skibowa 42A, 61 – 313 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793663, kapitał zakładowy 15.000,00 PLN – opłacony w całości, legitymująca się̨ REGON: 383807958, NIP: 7822865356, adres poczty elektronicznej: info@resonnez.eu (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Poza Usługodawcą z Serwisu mogą korzystać Usługobiorcy, którzy mają m.in. możliwość przeglądania ogólnodostępnych treści zmieszczonych w Serwisie w ramach Bloga przez Usługodawcę oraz mogą korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, jak komentowanie, a dodatkowo mają możliwość zapisu na Newsletter.

2) NOTA PRAWNA

 1. Usługodawca wskazuje, że treści dostępne w ramach Serwisu stanowią jedynie pomocniczą opinię Usługodawcy lub innych osób będących ich autorami. Treści te mają jedynie charakter informacyjny i edukacyjny oraz odnoszą się jedynie do konkretnego przypadku wskazanego w Serwisie. Treści te nie stanowią udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia, czy tez opinii konsylium w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152) tj. z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Treści te nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.).
 2. Usługodawca wskazuje, że Serwis i treści w nim zawarte nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza.
 3. Usługodawca wskazuje, że Serwis i treści w nim zawarta nie mogą być podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Usługobiorcę leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków – w każdym wypadku, niezależnie od zamieszczonych treści w Serwisie, przed podjęciem decyzji w tym zakresie zalecana jest bezpośrednia wizyta u lekarza.

3) DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie i prowadzony przez Usługodawcę oraz dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiające zgłoszenie swojego udziału na wydarzenia i projekty organizowane przez Usługodawcę lub we współpracy z nim oraz na zasadach wskazanych w regulaminie danego wydarzenia lub projektu.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowych wpisach na Blogu oraz o nowościach i aktualnościach dotyczących Usługodawcy, jego partnerów i Serwisu Internetowego oraz tematyki z nim związanej.
 5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
 7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, RESONARIA – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://resonaria.eu oraz jego subdomenami.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 9. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
 10. USŁUGODAWCA – RÉSONNEZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Skibowa 42A, 61 – 313 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793663, kapitał zakładowy 15.000,00 PLN – opłacony w całości, legitymująca się̨ REGON: 383807958, NIP: 7822865356, adres poczty elektronicznej: info@resonnez.eu
 11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z RESONARUA, w tym z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z RESONARIA, w tym z Usług Elektronicznych: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×1024 px.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  a. Blog;
  b. Formularz Zgłoszeniowy.
  c. Newsletter.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem że odpłatne może być udział w wydarzeniach i projektach, na które można się zapisać za pomocą Formularza Zgłoszeniowego – warunki korzystania z nich są każdorazowo kreślone w regulaminie danego wydarzenia lub projektu.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z BLOGA

 1. Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego i przejściu do zakładki dotyczącej bloga / aktualności – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności.
 2. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne.
 3. Korzystający z Bloga mają możliwość zostawienia swojego subiektywnego komentarza pod danym wpisem na Blogu związanego z tematyką wpisu. Dodanie komentarza możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego pod danym wpisem – w tym wypadku konieczne jest posiadanie swojego konta w serwisie zewnętrznym Facebook i zalogowanie się na nie. Osoba zamieszczająca swój komentarz obowiązana jest do niezamieszczania treści  niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami oraz powinna mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych użytkowników Serwisu oraz osób trzecich. Osobę zamieszczającą komentarz obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste.
 4. Osoba korzystająca z Bloga ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stroną internetową.

7) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 1. Korzystanie z Formularza Zgłoszeniowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) przejściu do zakładki dotyczącej danego wydarzenia / projektu, na której dostępny jest dany Formularz Zgłoszeniowy, (2) wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego oraz (3) kliknięciu pola akcji dostępnego pod Formularzem Zgłoszeniowym. Formularz Zgłoszeniowy wymaga podania treści zgłoszenia oraz co najmniej następujących danych usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz dodatkowo innych danych oznaczonych każdorazowo w danym Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Usługa elektroniczna Formularz Zgłoszeniowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zgłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Formularza Zgłoszeniowego poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stroną internetową.

8) WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera możliwe jest po wejściu na stronę Serwisu Internetowego pod adresem https://resonnez.eu/newsletter/ i wypełnieniu oraz wysłaniu formularza zapisu na Newsletter.
 2. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) po podaniu w zakładce Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego: imienia, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, rok rozpoczęcia studiów, określenie grupy zawodowej, specjalizacja, rodzaj wiadomości, które chce otrzymywać w ramach Newslettera oraz miasta, z których wydarzenia interesują Usługobiorcę (2) kliknięciu pola akcji; oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie z link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem linka umieszczonego w każdej wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera, formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: info@resonnez.eu lub też pisemnie na adres: ul. Skibowa 42A, 61 – 313 Poznań.

9) KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość Usługodawcy z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (info@resonnez.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Skibowa 42A, 61 – 313 Poznań)  za pośrednictwem których Usługobiorca wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z RESONARIA. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@resonnez.eu lub pisemnie na adres: ul. Skibowa 42A, 61 – 313 Poznań lub za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.3 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Skibowa 42A, 61 – 313 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@resonnez.eu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 17 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem ani podmiotem, do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

14) PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez RESONARIA zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół RESONNEZ